PRACA NA MORZU  

(Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu, Rozporządzenie Ministra Zdrowiaz dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od marynarzy do wykonywania pracy na statku morskim) 

Na statku może być zatrudniony marynarz, który w wyniku badania lekarskiego został uznany za zdolnego do pracy na statku. Stan zdrowia marynarza potwierdza orzeczenie lekarskie wydawane w formie świadectwa zdrowia, podpisane przez uprawnionego lekarza. 

Międzynarodowe Świadectwo Zdrowia (MEDICAL CERTIFICATE for service at sea) wydaje się:

 • na okres 2 lat
 • u osób poniżej 18. roku życia na okres 1 roku
 • powyżej 50. roku życia, oraz jeżeli stan zdrowia, według uprawnionego lekarza, nie pozwala na wydanie świadectwa zdrowia na okres 2 lat, świadectwo zdrowia może być wydane na okres krótszy niż 2 lata

BADANIA do wykonania przed wizytą i wystawieniem Międzynarodowego Świadectwa Zdrowia:

 • audiometria
 • RTG płuc 
 • morfologia, OB
 • glukoza na czczo
 • kreatynina
 • GGTP, ALT
 • mocz – badanie ogólne
 • EKG
 • w przypadku używania okularów należy je przynieść na wizytę

PRACA NA STATKACH ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 

(Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od osób wykonujących pracę na statkach żeglugi śródlądowej)

Osoby wykonujące pracę na statkach żeglugi śródlądowej podlegają badaniom: 

 • poniżej 18. roku życia nie rzadziej niż 1 raz w roku
 • w wieku od 18 do 50 lat nie rzadziej niż 1 raz na 2 lata;
 • po ukończeniu 50 lat nie rzadziej niż 1 raz w roku
 • po ukończeniu 65 lat w terminie 3 miesięcy od dnia ostatniego badania, a następnie nie rzadziej niż 1 raz w roku.

BADANIA do wykonania przed wizytą i wystawieniem Świadectwa Zdrowia Pracownika Żeglugi Śródlądowej:

 • audiometria
 • RTG płuc
 • morfologia
 • glukoza na czczo
 • mocz – badanie ogólne
 • EKG po 40. roku życia

PRACA NA STATKACH – CATERING (BARMAN, KELNER, KUCHARZ)

BADANIA do wykonania przed wizytą:

 • RTG płuc 
 • morfologia, OB
 • glukoza na czczo
 • kreatynina
 • GTTP, ALT
 • mocz – badanie ogólne
 • badanie kału w kierunku zakażenia pałeczkami duru brzusznego, durów rzekomych A, B, C, innymi pałeczkami z rodzaju Salmonella i Shigella, wykonane w trzech kolejnych następujących po sobie dniach 

Rejestracja