Badania profilaktyczne są regulowane Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

Zakres wykonywanych badań profilaktycznych:

 • badania wstępne osób przyjmowanych do pracy, pracowników przenoszonych na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe
 • badania okresowe pracowników w trakcie zatrudnienia
 • badania kontrolne wykonywane po co najmniej 30 dniowej niezdolności do pracy wskutek choroby
 • badania uczniów i studentów
 • badania profilaktyczne samozatrudnionych
 • badania operatorów wózków widłowych, sprzętu budowlanego
 • badania osób pracujących przy obsłudze monitorów ekranowych / komputerów
 • badania osób na stanowiskach decyzyjnych (wymagane wcześniejsze badania: lipidogram, EKG)
 • badania osób pracujących na wysokości (wymagana glukoza na czczo)
 • badania osób pracujących w zapyleniu (wymagane badania: rtg klp, spirometria)
 • badania osób obciążonych wysiłkiem głosowym
 • badania osób pracujących w hałasie (wymagana wcześniejsza konsultacja laryngologiczna, audiometria przy hałasie ≥80dB)
 • badania osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące (wymagana wcześniejsza konsultacja okulistyczna, morfologia z rozmazem, retikulocyty)
 • badania kandydatów do objęcia urzędu sędziego, prokuratora, komornika sądowego, kuratora sądowego, asesora sądowego (wymagane wcześniejsze badania jak na stanowisku decyzyjnym: lipidogram, EKG)
 • praca na stanowiskach związanych z kierowaniem pojazdem (wymagane oznaczenie glukozy na czczo, ocena wrażliwości na olśnienie i widzenie zmierzchowe)
 • praca związana z obsługą pojazdów mechanicznych, wózków widłowych, koparkoładowarek (wymagane oznaczenie glukozy na czczo, badanie okulistyczne)

Pracownikom na stanowiskach pracy nie wymienionych powyżej

Podczas wizyty wydawane są zalecenia dotyczące wymaganych konsultacji i badań laboratoryjnych w zależności od czynników szkodliwych i uciążliwych występujących w miejscu pracy zgodnie ze wskazówkami metodycznymi w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych stanowiącymi załącznik nr 1 do Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).

Na badanie należy zgłosić się:

 • z dokumentem tożsamości
 • ze skierowaniem od pracodawcy zawierającym:
  • informację o rodzaju badania (wstępne, okresowe, kontrolne) 
  • dane pracownika
  • nazwę stanowiska pracy na podstawie którego ustalany jest zakres badań dodatkowych i konsultacji zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2020r
  • wykaz czynników szkodliwych bądź uciążliwych, na które pracownik jest narażony w miejscu pracy
  • aktualne wyniki badań i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia wykonane na tych stanowiskach

DOKUMENTY DO POBRANIA


Rejestracja