ZAKRES PRZEPROWADZANYCH BADAŃ:

 • badania osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną 
 • badania osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
 • badania osób ubiegających się i posiadających licencję pracownika zabezpieczenia technicznego
 • badania osób ubiegających się o wydanie lub posiadających licencję detektywa 
 • badania inspektorów transportu drogowego

W ramach wizyty przeprowadzane jest badanie ogólnolekarskie i wydawane orzeczenie po przedstawieniu przez badanego wyników pozostałych badań lekarskich (okulistyczne, psychiatryczne, laryngologiczne lub psychologiczne) zgodnie z wymogami do poszczególnych licencji.


POZWOLENIE NA BROŃ 

(USTAWA z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną) 

Osoba ubiegająca się o wydanie pozwolenia na broń zobowiązana jest do poddania się badaniom lekarskim i psychologicznym.

W Gabinecie (w ramach wizyty) przeprowadzane jest badanie:

 • ogólnolekarskie – lekarz upoważniony 

badanie lekarskie obejmuje ogólną ocenę stanu zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem układu nerwowego, stanu psychicznego, stanu narządu wzroku, słuchu i równowagi oraz sprawności układu ruchu, lekarz przeprowadzający to badanie kieruje osobę ubiegającą się na badania okulistyczne i psychiatryczne, a jeżeli uzna to za niezbędne na inne badania specjalistyczne lub pomocnicze

Przed wizytą należy wykonać dodatkowo badania, które nie są wykonywane na miejscu:

 • okulistyczne z oceną ostrości wzroku, zdolności rozpoznawania barw, pola widzenia za pomocą perymetru oraz widzenia zmierzchowego 
 • psychiatryczne

PRACOWNICY OCHRONY

(USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2015r. i 25 października 2019 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej) 

Osoba ubiegająca się o wpis lub posiadająca wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej zobowiązana jest do poddania się badaniom lekarskim i psychologicznym.

W Gabinecie (w ramach wizyty) przeprowadzane jest badanie:

 • ogólnolekarskie – lekarz upoważniony

badanie lekarskie obejmuje ogólne badanie stanu zdrowia, w tym ocenę narządu słuchu i równowagi, układu krążenia, układu ruchu i układu nerwowego oraz inne badania specjalistyczne i pomocnicze  w przypadku stwierdzenia przez lekarza uprawnionego, że są one niezbędne do prawidłowej oceny stanu zdrowia 

Przed wizytą należy wykonać dodatkowo badania, które nie są wykonywane na miejscu:

 • okulistyczne z oceną ostrości wzroku, zdolności rozpoznawania barw, pola widzenia za pomocą perymetru oraz widzenia zmierzchowego 
 • psychiatryczne

Osoba zgłaszająca się na badanie jest obowiązana DOŁĄCZYĆ OŚWIADCZENIE o braku niepełnosprawności albo dokumenty potwierdzające orzeczony stopień niepełnosprawności, inwalidztwa lub niezdolności do pracy. 

DOKUMENT DO POBRANIA


PRACOWNICY ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO

(USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia)

Na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego wpisuje się osobę, która m.in. posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pracy stwierdzoną orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań.

W ramach badania ogólnolekarskiego (wykonywanego podczas wizyty w Gabinecie) lekarz upoważniony przeprowadza ocenę stanu zdrowia (badanie wzroku, słuchu, układu krążenia, nerwowego, układu ruchu, stanu psychicznego) i w razie wątpliwości kieruje na dodatkowe badania i konsultację specjalistyczne. 


DETEKTYWI

(USTAWA z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie lub posiadających licencję detektywa)

Lekarz upoważniony po uwzględnieniu opinii psychiatry i psychologa wydaje osobie posiadającej licencję detektywa orzeczenie lekarskie o zdolności psychicznej do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych.

W Gabinecie (w ramach wizyty) przeprowadzane jest badanie:

 • ogólnolekarskie – lekarz upoważniony

Przed wizytą należy wykonać dodatkowo badania, które nie są wykonywane na miejscu:

 • psychiatryczne
 • psychologiczne

INSPEKTORZY TRANSPORTU DROGOWEGO

(ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora transportu drogowego).

Osoba badana celem potwierdzenia zdolności do wykonywania czynności inspektora drogowego jest zobowiązana do poddania się badaniom lekarskim i psychologicznym

Badania lekarskie obejmują badania ogólnego stanu zdrowia, badania specjalistyczne i pomocnicze, w tym obowiązkowe badanie psychiatryczne, okulistyczne i otolaryngologiczne. 

Po przeprowadzeniu badań lekarz uprawniony wydaje zaświadczenie stwierdzające istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora transportu drogowego. 

W Gabinecie (w ramach wizyty) przeprowadzane jest badanie:

 • ogólnolekarskie – lekarz upoważniony

Przed wizytą należy wykonać dodatkowo badania, które nie są wykonywane na miejscu:

 • okulistyczne
 • psychiatryczne
 • laryngologiczne

Rejestracja